Boshlang’ich sinf o’qituvchisi Rahmatova Shahlo Zubaydullayevnaning “Boshlang’ich sinflarning ona tili fani darslarida qo’llaniladigan interfaol metodlar” mavzusida tavsiyasi.

Boshlang’ich sinflarning onatili fani darslarida qo’llaniladigan interfaol metodlar Boshlang’ich sinflarda ona tili ta`limining samaradorligi `oqitish metodini to`g`ri tanlash, “Ona tili” fanining amaliy yo`nalishidan kelib chiqib, ta`lim jarayonida ko`proq o`quvchini o`ylashga, fikrlashga undovchi, o`quv topshiriqlarini ishga solish, o`quvchilarda bilish – o`rganish Read more