Mehnat fani o’qituvchisi Sharopova Nilufarning 5-9 sinflar kesimida tuzgan testlari

5- sinf I-chorak
1. Dazmollash usullari necha xil bo’ladi?
a) 4 xil b) 3 xil d) 2 xil
e) 1 xil f) 5 xil
2. Tikuv mashinasi tikilishiga ko’ra necha xil bo’ladi?
a) 4 xil b) 5 xil d) 3 xil
e) 2 xil f) 1 xil
3. Fartuk va ro’molcha tikishda qaysi tollalardan to’qilgan gazlamalardan foydalaniladi?
a) Sintetik b) Tabiiy d) Metallar
e) Shisha tola f) Asbesst
4. O’z razmeriga chizilgan katta chizmaning nomi nima?
a) Fartuk b) Detal d) Andoza
e) Bo’lak f) Loyiha
5. Tolalar necha xil bo’ladi?
a) 1 ta b) 2 ta d) 3 ta
e) 4 ta f) 5 ta
6. Arqoq va tanda iplarining chatishtirishdan nima hosil bo’ladi?
a) Tilik b) Ip d) Tola
e) Gazlama f) Ipak
7. Kashta tikish uchun va qulay bo’lishi uchun qatin uzunligi necha sm bo’lishi kerak?
a) 40-50 sm b) 50-60 sm d) 60-70 sm
e) 70-80 sm f) 90-100 sm
8. Tabiiy tolalar necha turga bo’linadi?
a) 4 ta b) 2 ta d) 3 ta
e) 1 ta f) 5 ta
9. Mashina bilan tikuvchining orasida qancha masofa bo’lishi kerak?
a) 10-15 sm b) 15-20 sm d) 20-25 sm
e) 25-30 sm f) 30-35 sm
10. Tikuv mashinasi nechanchi yil yaratilgan?
a) 1654-yil b) 1754-yil d) 1854-yil
e) 1954-yil f) XV asr
11. Tikuv mashinasi asosan nechta qisimdan iborat?
a) 9 ta b) 10 ta d) 11 ta
e) 12 ta f) 14 ta
12. Modellashtirish bu —-
a) Qisimlar shaklini o’zgartirish b) Andoza qirqish d) Bezak berish e) Kiyim turi f) Kiyim bo’lagi
13. O’lchov olishda qanday asbobdan foydalaniladi?
a) Chizg’iq b) Transformatr d) Sm lenta
e) Masshtab lenta f) Barometr
14. Choynak necha turga bo’linadi?
a) 2 ta b) 3 ta d) 4 ta
e) 5 ta f) 6 ta
15. Suvlab bir tomonga siqib dazmollash bu —-
a) Dazmollash b) Siqib dazmollash d) Bostirib dazmollash
e) Yozib dazmollash f) A va B javoblar to’g’ri

16. Moki uyasiga mashinaning qaysi detali o’rnatiladi?
a) Ip o’ragich b) Nina d) Eng
e) Maxonik f) Moki
17. Bostirib dazmollash bu —-
a) Suvlab siqib dazmollash b) Tayyor kiyimni silliqlash tekislash d) Choklarni orasini yorib dazmollash e) Coklarni bir tomonga yotqizib dazmollash f) Qirqib dazmollash
18. Fartuk qaysi kiyim turiga kiradi?
a) Maxsus kiyim b) Uy kiyimi d) Sport kiyimi
e) Transport kiyimi f) Ish kiyimi
19. Gazlamaning ikki yon tomoni nima deyiladi?
a) Milki b) To’gish d) O’rtasi
e) Yengi f) Qo’li
20. Paxta qanday tolalar turiga kiradi?
a) Tabiiy tola b) Kimyoviy tola d) Shisha tola
e) Sun’iy tola f) Jun tola
21. Ipak tolasi nimadan olinadi?
a) Paxtadan b) Jundan d) Pilladan
e) Sintetikadan f) Zig’irdan
22. Hayvonlardan olinadigan tolalar qatorili ko’rsating?
a) Paxta, sintetika b) Jun, pilla d) Zig’ir, jun
e) Jun, sintetika f) Zig’ir, sintetika
23. Bezak choki yana qanday nom bilan atladi?
a) Suv choki b) To’rlash choki d) Krest choki
e) Salqi choki f) Archa choki
24. Zanjir choki yana qanday nom bilan atladi?
a) Archa choki b) Suv choki d) Salqi choki
e) Krest choki f) To’rlash choki
25. Choklash deb nimaga aytiladi?
a) To’g’ri tikishga b) Ikki gazlamani bir-biriga ulash d) Krest tikish
e) To’rlab tikish f) Salqi tikish

II-chorak
1. Ipak tolasi nimadan olinadi?
a) Paxtadan b) Jundan d) Pilladan
e) Sintetikadan f) Zig’irdan
2. Hayvonlardan olinadigan tolalar qatorili ko’rsating?
a) Paxta, sintetika b) Jun, pilla d) Zig’ir, jun
e) Jun, sintetika f) Zig’ir, sintetika
3. Bezak choki yana qanday nom bilan atladi?
a) Suv choki b) To’rlash choki d) Krest choki
e) Salqi choki f) Archa choki
4. Zanjir choki yana qanday nom bilan atladi?
a) Archa choki b) Suv choki d) Salqi choki
e) Krest choki f) To’rlash choki
5. Choklash deb nimaga aytiladi?
a) To’g’ri tikishga b) Ikki gazlamani bir-biriga ulash d) Krest tikish
e) To’rlab tikish f) Salqi tikish
6. Kashta tikish uchun va qulay bo’lishi uchun qatin uzunligi necha sm bo’lishi kerak?
a) 40-50 sm b) 50-60 sm d) 60-70 sm
e) 70-80 sm f) 90-100 sm
7. Tabiiy tolalar necha turga bo’linadi?
a) 4 ta b) 2 ta d) 3 ta
e) 1 ta f) 5 ta
8. Mashina bilan tikuvchining orasida qancha masofa bo’lishi kerak?
a) 10-15 sm b) 15-20 sm d) 20-25 sm
e) 25-30 sm f) 30-35 sm
9. Tikuv mashinasi nechanchi yil yaratilgan?
a) 1654-yil b) 1754-yil d) 1854-yil
e) 1954-yil f) XV asr
10. Dazmollash usullari necha xil bo’ladi?
a) 4 xil b) 3 xil d) 2 xil
e) 1 xil f) 5 xil
11. Tikuv mashinasi tikilishiga ko’ra necha xil bo’ladi?
a) 4 xil b) 5 xil d) 3 xil
e) 2 xil f) 1 xil
12. Fartuk va ro’molcha tikishda qaysi tollalardan to’qilgan gazlamalardan foydalaniladi?
a) Sintetik b) Tabiiy d) Metallar
e) Shisha tola f) Asbesst
13. O’z razmeriga chizilgan katta chizmaning nomi nima?
a) Fartuk b) Detal d) Andoza
e) Bo’lak f) Loyiha
14. Tolalar necha xil bo’ladi?
a) 1 ta b) 2 ta d) 3 ta
e) 4 ta f) 5 ta
15. Moki uyasiga mashinaning qaysi detali o’rnatiladi?
a) Ip o’ragich b) Nina d) Eng
e) Maxonik f) Moki
16. Bostirib dazmollash bu —-
a) Suvlab siqib dazmollash b) Tayyor kiyimni silliqlash tekislash d) Choklarni orasini yorib dazmollash e) Coklarni bir tomonga yotqizib dazmollash f) Qirqib dazmollash
17. Fartuk qaysi kiyim turiga kiradi?
a) Maxsus kiyim b) Uy kiyimi d) Sport kiyimi
e) Transport kiyimi f) Ish kiyimi
18. Gazlamaning ikki yon tomoni nima deyiladi?
a) Milki b) To’gish d) O’rtasi
e) Yengi f) Qo’li
19. Paxta qanday tolalar turiga kiradi?
a) Tabiiy tola b) Kimyoviy tola d) Shisha tola
e) Sun’iy tola f) Jun tola
20. Dazmollash usullari necha xil bo’ladi?
a) 4 xil b) 3 xil d) 2 xil
e) 1 xil f) 5 xil
21. Tikuv mashinasi tikilishiga ko’ra necha xil bo’ladi?
a) 4 xil b) 5 xil d) 3 xil
e) 2 xil f) 1 xil
22. Fartuk va ro’molcha tikishda qaysi tollalardan to’qilgan gazlamalardan foydalaniladi?
a) Sintetik b) Tabiiy d) Metallar
e) Shisha tola f) Asbesst
23. O’z razmeriga chizilgan katta chizmaning nomi nima?
a) Fartuk b) Detal d) Andoza
e) Bo’lak f) Loyiha
24. Tolalar necha xil bo’ladi?
a) 1 ta b) 2 ta d) 3 ta
e) 4 ta f) 5 ta
25. Arqoq va tanda iplarining chatishtirishdan nima hosil bo’ladi?
a) Tilik b) Ip d) Tola
e) Gazlama f) Ipak

III-chorak
l.O’lchov olish uchun qanday asbobdan foydalaniladi?
A) Chizg’ich. B)Lekala. D) Uchburchak chizg’ich. E) Sm. Lenta. F) Hammajavob to’g’ri.
2.Maxsus kiyim (fartuk) tikish uchun nechta o’lchov kerak?
A)3ta. B)4ta. D) 5ta. E)2ta. F) 6ta.
3. Nima uchun aylana va kenglik o’lchovlarining yarmi yoziladi?
A) Andoza butun gavdaga tayyorlanadi. B) Andoza tayyorlanmaydi. D) Andoza gavdaning yarmiga tayyorlanadi.
E) Hammajavob to’g’ri. F) Hammajavob noto’g’ri.
4.Qaysi asbob yordamida katta chizma kichrayib, daftarga chiziladi?
A) Sm. lenta yordamida. B) Masstab chizg’ich yordamida. D) Lekala yordamida. E)Uchburchak chizg’ich yordamida
F) Transportir yordamida.
5.O’z razmeriga chizilgan katta chizmang noni … deb ataladi.
A) Fartuk. B) Detal. D) Andoza. E) Bo’lka. F) Loyiha.
6.Ro’mol fartukning andoza qisimlari nechta bo’ladi?
A)5ta. B)3ta. D)4ta. E) 7ta. F) 6ta.
7.Romol tayyorlash texnologiyasi nechta etabdan iborat?
A)5ta. B)4ta. D) 6ta. E) 7ta. F) 3ta.
8.Fartukni tayyorlash texnologiyasi nechta etabdan iborat?
A)5ta. B)4ta. D) 3ta. E) 7ta. F) 6ta.
9.Qaysi qatorda ro’mol tayyorlash texnologiyasi to’g’ri yozilgan?
Kontur chok, ochiq bostirma chok qiyqish, qirqim dazmollash.
Kontir chok, petlya chok, qiyshiq qirqim, dazmollash.
D) Kontir chok, ochgiq bostirma chok, dazmollash.
E) Kontur chok, salqi chok, qiyshiq qirqim, dazmollash.
F) Kontur chok, bostirma chok, qirqim, dazmollash.
10. Ro’mol va fartuk tikishda asosan qaysi tolalar to’qilgan gazlamadan foydalaniladi?
A)Sintetik. B) Tabiiy. D) Ximiyaviy tola. E) Metallar. F) Asbest.
11 .Qo’l yurituvchi mashina asosan necha qisimdan iborat va ular qaysilar?
A) 2ta; qo’l yuritgich, ip o’ragich. B) 4ta; qo’l yuritma, maxovik. D) Ita; usgi ip. E) 3ta; ip o’ragich, g’ldirak, nina
F) 5ta; uski ip, ostki ip, ip o’ragich, nina, qo’l yuritgich.
12.Mashina choklari vazifasiga qarab qanday turlarga bo’linadi?
A) Birlashtiruvchi va bezak choklari. B) To’g’ri chok. D) Bahya qator choklar. E) Zig-zig choklar. F) Hammajavob.
13.Maxsus kiyim tikishda Ishlatiladigan asosiy qo’l choklari qaysi qatorda tog’ri ko’rsatilgan?
A) Zinjir, archa, salqi chok. B) Bezak, salqi va krestik choklar. D) Salqi, kontur va choklar.
E) Ko’kish, bezak va salqi choklar. F) Bezak, salqi va kontur choklar.
14.Maxsus kiyimni tikishda (fartuk) asosan qaysi mashina chokidan foydalaniladi?
Bostima, qulf, petliya va qaytarma choklaridan.
Bostima, qo’yma, petliya va qaytarma choklaridan.
D) Ochiq bostirma, qulf, petliya va quyma choklaridan.
E) Yopiq bostirma, ochiq bostirma, quyma va birlashtirma choklaridan.
F) Yopiq bostirma, birlashtirma va petliya choklaridan.
15.Ostgi ipning asosiy detallari qaysi qatorda to’g’ri yozilgan?
A) Naycha, moki, moki uyasi. B) Naycha, ip o’ragich, moki. D) Naycha, ip o’ragich, nina. E) Naycha, nina, moki.
F) Naycha, nina, moki uyasi.
16.Moki uyasiga mashinaning qaysi detali o’rnatiladi?
A) Nina. B) Naycha. D) Ip o’ragich. E) Moki. F) Yeng.
17.Ustki va ostgi iplarning chatishuvi … deyiladi.
A) Bahya. B) Chok. D) Zig-zig. E) Petlya. F) Yeng.
18. Bahyaning uzun yoki qisqaligi, mayda yoki yirikligi mashinaning qaysi detali to’g’irlab turiladi?
A) Usgi ip o’ragich. B) Ostgi ip o’ragich. D) Moki. E) Naycha. F) Bahya rostlagich.
19.Tikuvchi bilan mashina orasidagi masofa necha sm. bo’lishi kerak?
A)20sm. B)25sm. D) 10-15sm E) 15-25sm. F) Hammajavob to’g’ri.
20.Qo’l yuritma orqali mashinani harakatga keltirish uchun qaysi detaini aylantirish kerak?
A) Maxovik. B) Richak. D) Tishli g’ildirak. E) Yog’och yoki plastmassa dasta. F)Katta tishli g’ildirak.
21 .Nina oldidan orqaga yuradigan chokning nomini ko’rsating?
A) Zanjir chok. B) Suv chok. D) Iro’l chok. E) Janda chok. F) Hammajavob to’g’ri.
22.Bezak choklarni ko’rsating.
A) Atlas,parcha; shifon. B) Satin, chitshoyi. D) Trikotaj, doka, jun. E) Lavsan,kapron. F) Hammajavob to’g’ri. 23.Choklar necha turga bo’linadi?
A)2ta. B)6ta. D)4ta. E) 5ta. F)3ta.
24.Suvlab bir tomonga siqib dazmollash bu—
A) Dazmollash. B) Bostirib dazmollash. D) Siqib dazmollash. E) Yozib dazmollash. F) A vaBjavoblar to’g’ri. 25.Baxyaning uzun yoki qisqaligi mayda yoki yirikligi mashinaning qaysi detail to’g’irlab turadi?
A) Moki. B)Noyoha D) maxouik. E) Baxyo rostlagich. F) Barchajavob to’g’ri.

IV-chorak
1.Mashina choklari vazifasiga qarab qanday turlarga bo’linadi?
A) Birlashtiruvchi va bezak choklari. B) To’g’ri chok. D) Bahya qator choklar. E) Zig-zig choklar. F) Hammajavob.
2.Maxsus kiyim tikishda Ishlatiladigan asosiy qo’l choklari qaysi qatorda tog’ri ko’rsatilgan?
A) Zinjir, archa, salqi chok. B) Bezak, salqi va krestik choklar. D) Salqi, kontur va choklar.
E) Ko’kish, bezak va salqi choklar. F) Bezak, salqi va kontur choklar.
3.Maxsus kiyimni tikishda (fartuk) asosan qaysi mashina chokidan foydalaniladi?
Bostima, qulf, petliya va qaytarma choklaridan.
Bostima, qo’yma, petliya va qaytarma choklaridan.
D) Ochiq bostirma, qulf, petliya va quyma choklaridan.
E) Yopiq bostirma, ochiq bostirma, quyma va birlashtirma choklaridan.
F) Yopiq bostirma, birlashtirma va petliya choklaridan.
4.Ostgi ipning asosiy detallari qaysi qatorda to’g’ri yozilgan?
A) Naycha, moki, moki uyasi. B) Naycha, ip o’ragich, moki. D) Naycha, ip o’ragich, nina. E) Naycha, nina, moki.
F) Naycha, nina, moki uyasi.
5.Moki uyasiga mashinaning qaysi detali o’rnatiladi?
A) Nina. B) Naycha. D) Ip o’ragich. E) Moki. F) Yeng.
6.Ustki va ostgi iplarning chatishuvi … deyiladi.
A) Bahya. B) Chok. D) Zig-zig. E) Petlya. F) Yeng.
7. Bahyaning uzun yoki qisqaligi, mayda yoki yirikligi mashinaning qaysi detali to’g’irlab turiladi?
A) Usgi ip o’ragich. B) Ostgi ip o’ragich. D) Moki. E) Naycha. F) Bahya rostlagich.
8.Tikuvchi bilan mashina orasidagi masofa necha sm. bo’lishi kerak?
A)20sm. B)25sm. D) 10-15sm E) 15-25sm. F) Hammajavob to’g’ri.
9.Qo’l yuritma orqali mashinani harakatga keltirish uchun qaysi detaini aylantirish kerak?
A) Maxovik. B) Richak. D) Tishli g’ildirak. E) Yog’och yoki plastmassa dasta. F)Katta tishli g’ildirak.
10 .Nina oldidan orqaga yuradigan chokning nomini ko’rsating?
A) Zanjir chok. B) Suv chok. D) Iro’l chok. E) Janda chok. F) Hammajavob to’g’ri.
11.Bezak choklarni ko’rsating.
A) Atlas,parcha; shifon. B) Satin, chitshoyi. D) Trikotaj, doka, jun. E) Lavsan,kapron. F) Hammajavob to’g’ri. 12.Choklar necha turga bo’linadi?
A)2ta. B)6ta. D)4ta. E) 5ta. F)3ta.
13.Suvlab bir tomonga siqib dazmollash bu—
A) Dazmollash. B) Bostirib dazmollash. D) Siqib dazmollash. E) Yozib dazmollash. F) A vaBjavoblar to’g’ri. 14.Baxyaning uzun yoki qisqaligi mayda yoki yirikligi mashinaning qaysi detail to’g’irlab turadi?
A) Moki. B)Noyoha D) maxouik. E) Baxyo rostlagich. F) Barchajavob to’g’ri.
15.O’lchov olish uchun qanday asbobdan foydalaniladi?
A) Chizg’ich. B)Lekala. D) Uchburchak chizg’ich. E) Sm. Lenta. F) Hammajavob to’g’ri.
16.Maxsus kiyim (fartuk) tikish uchun nechta o’lchov kerak?
A)3ta. B)4ta. D) 5ta. E)2ta. F) 6ta.
17. Nima uchun aylana va kenglik o’lchovlarining yarmi yoziladi?
A) Andoza butun gavdaga tayyorlanadi. B) Andoza tayyorlanmaydi. D) Andoza gavdaning yarmiga tayyorlanadi.
E) Hammajavob to’g’ri. F) Hammajavob noto’g’ri.
18.Qaysi asbob yordamida katta chizma kichrayib, daftarga chiziladi?
A) Sm. lenta yordamida. B) Masstab chizg’ich yordamida. D) Lekala yordamida. E)Uchburchak chizg’ich yordamida
F) Transportir yordamida.
19.O’z razmeriga chizilgan katta chizmang noni … deb ataladi.
A) Fartuk. B) Detal. D) Andoza. E) Bo’lka. F) Loyiha.
20.Ro’mol fartukning andoza qisimlari nechta bo’ladi?
A)5ta. B)3ta. D)4ta. E) 7ta. F) 6ta.
21.Romol tayyorlash texnologiyasi nechta etabdan iborat?
A)5ta. B)4ta. D) 6ta. E) 7ta. F) 3ta.
22.Fartukni tayyorlash texnologiyasi nechta etabdan iborat?
A)5ta. B)4ta. D) 3ta. E) 7ta. F) 6ta.
23.Qaysi qatorda ro’mol tayyorlash texnologiyasi to’g’ri yozilgan?
Kontur chok, ochiq bostirma chok qiyqish, qirqim dazmollash.
Kontir chok, petlya chok, qiyshiq qirqim, dazmollash.
D) Kontir chok, ochgiq bostirma chok, dazmollash.
E) Kontur chok, salqi chok, qiyshiq qirqim, dazmollash.
F) Kontur chok, bostirma chok, qirqim, dazmollash.
24. Ro’mol va fartuk tikishda asosan qaysi tolalar to’qilgan gazlamadan foydalaniladi?
A)Sintetik. B) Tabiiy. D) Ximiyaviy tola. E) Metallar. F) Asbest.
25 .Qo’l yurituvchi mashina asosan necha qisimdan iborat va ular qaysilar?
A) 2ta; qo’l yuritgich, ip o’ragich. B) 4ta; qo’l yuritma, maxovik. D) Ita; usgi ip. E) 3ta; ip o’ragich, g’ldirak, nina
F) 5ta; uski ip, ostki ip, ip o’ragich, nina, qo’l yuritgich.

6- sinf I chorak
1. Guruchdan qanaqa taom tayyorlanadi?
a) Osh b) Sho’rva d) Somsa
2. Tikuv mashinasi nechinchi yilda yaratilgan?
a) 1652-yil b) 1654-yil d) 1655-yil
3. Xamirlar necha xil bo’ladi?
a) 2 xil b) 4 xil d) 3 xil
4. Tolalar necha xil bo’ladi?
a) Tabiiy va kimyoviy b) assitat ipak tola d) kapron tola
5. Tabiiy tolalar necha xil bo’ladi?
a) 6 xil b) 4 xil d) 8 xil
6. Hayvonlardan olinadigan tolalarga qaysilar kiradi?
a) Nitron tola b) Jun va ipak tola d) Paxta tolasi
7. Ipak qurti tut bargi bilan necha kun boqiladi?
a) 30-35 kun b) 20-25 kun d) 45 kun
8. Bitta pilladan necha metr tola olinadi?
a) 300-400 m b) 700-800 m d) 600 m
9. Jun tolasi asosan qayerda yetishtiriladi?
a) O’rta Osiyo b) Ukraina, Sibir d) Barcha javob to’g’ri
10. Tikuv mashinalari asosan necha xil bo’ladi?
a) 3 ta b) 4 ta d) 5 ta
11. Modellashtirish nima?
a) Andoza b) Qismlar shaklini o’zgartirish d) Kiyim
12. Andoza nima?
a) Shakl ko’chirish b) Gavdaning yarmida tayyorlash d) Kiyim
13. Oyoq yurutmali tikuv mashinasining nechta mexanizatsiya vositasi mavjud?
a) 12 ta b) 10 ta d) Mavjud emas
14. Yupka uchun asosiy nech xil o’lchov olinadi?
a) 3 xil b) 6 xil d) 9 xil
15. Yengil kiyimlar – …….
a) Sport kiyimlari b) ish kiyimlari d) Kamarli va yelkasiz kiyimlar
16. Tikuv mashinasida ishlatiladigan ninalar asosan nechi nomer bo’ladi?
a) 10-12 nomergacha b) 21-23 nomergacha d) 75-150 nomergacha
17. Tikuvchi bilan tikuv mashinasining orasi necha santimetr bo’lishi kerak?
a) 10-15 sm b) 5 sm d) 7 sm
18. Tikuv mashinasidagi kamchiliklar?
a) Nina va ipning to’g’ri kelmasligi
b) Mashinani vaqtida moylamaslig
d) Hamma javob to’g’ri
19. Qo’l chokining turi nechta?
a) 6 ta b) 7 ta d) 10 ta
20. Oyoq yurutmali tikuv mashinasi harakatni nimadan oladi?
a) Qo’l orqali b) Tepki orqali d) Platforma orqali
21. Beldan kiyiladigan kiyimlar qatorini toping?
a) Kuylak, shim b) Nimta, palto d) Shim, yubka
22. Furnituraga nimalar kiradi?
a) Qaychi, igna, ip b) Ilgak, piston, taqilma d) Shim, yupka
23. Suyuq taomlar berilgan qatorni toping?
a) Manti, somsa, g’ilvindi b) Chak-chak, non d) Sho’rva, qatiq
24. Ilgaklar necha joyda puxtalanadi?
a) 5-6 ta b) 8-9 ta d) 3-4 ta
25. Tikuv mashinasiga qanaqa moy ishlatiladi?
a) Zig’ir moy b) Maxsus moy d) Oq moy

6- sinf II chorak
1. Qo’l chokining turi nechta?
a) 6 ta b) 7 ta d) 10 ta
2. Oyoq yurutmali tikuv mashinasi harakatni nimadan oladi?
a) Qo’l orqali b) Tepki orqali d) Platforma orqali
3. Beldan kiyiladigan kiyimlar qatorini toping?
a) Kuylak, shim b) Nimta, palto d) Shim, yubka
4. Tabiiy tolalar necha xil bo’ladi?
a) 6 xil b) 4 xil d) 8 xil
5. Hayvonlardan olinadigan tolalarga qaysilar kiradi?
a) Nitron tola b) Jun va ipak tola d) Paxta tolasi
6. Ipak qurti tut bargi bilan necha kun boqiladi?
a) 30-35 kun b) 20-25 kun d) 45 kun
7. Andoza nima?
a) Shakl ko’chirish b) Gavdaning yarmida tayyorlash d) Kiyim
8. Oyoq yurutmali tikuv mashinasining nechta mexanizatsiya vositasi mavjud?
a) 12 ta b) 10 ta d) Mavjud emas
9. Yupka uchun asosiy nech xil o’lchov olinadi?
a) 3 xil b) 6 xil d) 9 xil
10. Guruchdan qanaqa taom tayyorlanadi?
a) Osh b) Sho’rva d) Somsa
11. Tikuv mashinasi nechinchi yilda yaratilgan?
a) 1652-yil b) 1654-yil d) 1655-yil
12. Xamirlar necha xil bo’ladi?
a) 2 xil b) 4 xil d) 3 xil
13. Furnituraga nimalar kiradi?
a) Qaychi, igna, ip b) Ilgak, piston, taqilma d) Shim, yupka
14. Suyuq taomlar berilgan qatorni toping?
a) Manti, somsa, g’ilvindi b) Chak-chak, non d) Sho’rva, qatiq
15. Ilgaklar necha joyda puxtalanadi?
a) 5-6 ta b) 8-9 ta d) 3-4 ta
16. Tikuv mashinasiga qanaqa moy ishlatiladi?
a) Zig’ir moy b) Maxsus moy d) Oq moy
17. Bitta pilladan necha metr tola olinadi?
a) 300-400 m b) 700-800 m d) 600 m
18. Jun tolasi asosan qayerda yetishtiriladi?
a) O’rta Osiyo b) Ukraina, Sibir d) Barcha javob to’g’ri
19. Tikuv mashinalari asosan necha xil bo’ladi?
a) 3 ta b) 4 ta d) 5 ta
20. Tolalar necha xil bo’ladi?
a) Tabiiy va kimyoviy b) assitat ipak tola d) kapron tola
21. Modellashtirish nima?
a) Andoza b) Qismlar shaklini o’zgartirish d) Kiyim
22. Yengil kiyimlar – …….
a) Sport kiyimlari b) ish kiyimlari d) Kamarli va yelkasiz kiyimlar
23. Tikuv mashinasida ishlatiladigan ninalar asosan nechi nomer bo’ladi?
a) 10-12 nomergacha b) 21-23 nomergacha d) 75-150 nomergacha
24. Tikuvchi bilan tikuv mashinasining orasi necha santimetr bo’lishi kerak?
a) 10-15 sm b) 5 sm d) 7 sm
25. Tikuv mashinasidagi kamchiliklar?
a) Nina va ipning to’g’ri kelmasligi
b) Mashinani vaqtida moylamaslig
d) Hamma javob to’g’ri

III- chorak

1. Tabbiy va suniy materialrani_rnurakkab kimyoviy va mexanik usulda ishlab chiqarilgan
tolalar qanday tolalarga kiradi?
a) tabbiy b) suniy s) kimyoviy ‘
2. Sintetik materiallardan olinadigan tolalar qanday tolalarga kiradi?
a) sintetik b) kimyoviy s) suniy
3. kiyimlar o’zining vazifasiga qarab necha xil bo’ladi’?
a) 4 b) 8 s) 3
4. Elektr mashina nima yordamida harakatlanadi?
a) elektr b) oyoq s) elektr dvigatel
5. Har bir universal mashinada nechta ish bajaruvchi mexanizm bo’ladi?
a) 6 b)8 s)5
6. Ommoviy tikiladigan kiyimlar nechta razmerda bo’ladi?
a) 4 b)9 s)7-8
7. Mashinaning klasi nima bilan belgilanadi?
a) sonli raqam b) harf bilan s) belgilanmaydi
8. Har bir bo’y uzunligi bir-biridan necha sm farq qilisli lozim?
a) 6 b)8 s) 10-12
9. Upak qurti nima bilan boqiiadi?
a) tut bargi b) asetat bargi s) xeoren bargi
10. Mehnat fani nimani orgatadi?
A) rassomchilikni b) dizaynerlikni s) likishni va bichishni
11. Ilgak necha joydan puxtalanadi?
a) 2-3 b)3-4 s) 4-5
12. Jpak qurti necha kun. boqiiadi?
a) 40-45 kun b) 30-35 kun s) 10-12 kuii
13. Bitta pilladan qancha ipak olinadi?
a) 700-800 m b) 800-900m s) 500-600m
14. Tanda va arqoq ip larining chatishidan nima hosil bo’Iadi?
a) gazlama b)jun s) ip
15. Tikuv mashinasi necha xil bo’Iadi?
a) 4×11 b) 5 xil s) To’g’ri javob yo’q
16. Ti’kuv mashinasi turlarini toping va belgilang?
a) Qo’l yuritmali oyoq yuril b) Elektir privodli S) qo’l oyoq yuritmali va elektr privodli.
17. Tikuv mashinasi qachon yaratilgan?
a) 1653-yilda b) 1654-yilda s) XXI asrda
18. Razmer bir xil bo’lgan holda kiyimning tolaligi necha xil boladi?
a) 4 xil b)3xil s) 4-5xil
19. Tikuv mashinasida’qanday nomerli iplar ishlatiladi?
a) 40-50-60-70 razmerli b) 70-80-90-100 razmerii -s) 50-60 razmerli
20. Sifatli gazlamalar qanday tolalardan to’qiladi?
a) uzun va ingichka b) uzun va kalta s) kalta va keng tolalardan
21. Hayvon va o’simlik tolalari qanday tolaga kiradi?
a) tabbiy tola b) suniy tola s) kimyoviy tola
22. Suniy ipak necha xil bo’Iadi.
4 xil b) 3 xil s) 2 xil
23. Eskirgan tugma to’qa ilgak va halqalarni nima yordamida qirqib olinadi?
a) qayclii b) lizva s) bilmayman
24. Kiyimning pishiqligi tez ishdan chiqmasligi tashqi muhitga chidamligi qanday tolaga kiradi?
a) gigiyenik b) estetik s) texnik
25. Suniy ipak berilgan qatorai toping?
a) xearin, asetat, nitron, lavsan b) viskoza, mis amiakli, asetat s) bilmayman

IV-chorak

1.Upakqurti nima bilan boqiiadi?
a) tut bargi b) asetat bargi s) xeoren bargi
2. Mehiiat fani nimani Orgatadi?
A) rassomchilikni b) dizaynerlikni s) likishni va bichishni
3. Ilgak necha joydan puxtalanadi?
a) 2-3 b)3-4 s) 4-5
4. Jpak qurti necha kun. boqiiadi?
a) 40-45 kun b) 30-35 kun s) 10-12 kuii
5. Bitta pilladan qancha ipak olinadi?
a) ?00-800.ra b) 800-900m s) 500-600m
6. Tanda va arqoq ip larining chatishidan nima hosil bo’Iadi?
a) gazlama b)jun s) ip
7. Tikuv mashinasi necha xil bo’Iadi?
a) 4×11 b) 5 xil s) To’g’ri javob yo’q
8. Ti’kuv mashinasi turlarini toping va belgilang?
a) Qo’l yuritmali oyoq yuril b) Elektir privodli S) qo’l oyoq yuritmali va elektr privodli.
9. Tikuv mashinasi qachon yaratilgan?
a) 1653-yilda b) 1654-yilda s) XXI asrda
10. Razmer bir xil bo’lgan holda kiyimning tolaligi necha xil boladi?
a) 4 xil b)3xil s) 4-5xil
11. Tikuv mashinasida’qanday nomerli iplar ishlatiladi?
a) 40-50-60-70 razmerli b) 70-80-90-100 razmerii -s) 50-60 razmerli
12. Sifatli gazlamalar qanday tolalardan to’qiladi?
a) uzun va ingichka b) uzun va kalta s) kalta va keng tolalardan
13. Hayvon va o’simlik tolalari qanday tolaga kiradi?
a) tabbiy tola b) suniy tola s) kimyoviy tola
14. Suniy ipak necha xil bo’Iadi.
4 xil b) 3 xil s) 2 xil
15. Eskirgan tugma to’qa ilgak va halqalarni nima yordamida qirqib olinadi?
a) qayclii b) lizva s) bilmayman
16. Kiyimning pishiqligi tez ishdan chiqmasligi tashqi muhitga chidamligi qanday tolaga kiradi?
a) gigiyenik b) estetik s) texnik
17. Suniy ipak berilgan qatorai toping?
a) xearin, asetat, nitron, lavsan b) viskoza, mis amiakli, asetat s) bilmayman
18. Tabbiy va suniy materialrani_rnurakkab kimyoviy va mexanik usulda ishlab chiqarilgan
tolalar qanday tolalarga kiradi?
a) tabbiy b) suniy s) kimyoviy ‘
19. Sintetik materiallardan olinadigan tolalar qanday tolalarga kiradi?
a) sintetik b) kimyoviy s) suniy
20. kiyimlar o’zining vazifasiga qarab necha xil bo’ladi’?
a) 4 b) 8 s) 3
21. Elektr mashina nima yordamida harakatlanadi?
a) elektr b) oyoq s) elektr dvigatel
22. Har bir universal mashinada nechta ish bajaruvchi mexanizm bo’ladi?
a) 6 b)8 s)5
23. Ommoviy tikiladigan kiyimlar nechta razmerda bo’ladi?
a) 4 b)9 s)7-8
24. Mashinaning klasi nima bilan belgilanadi?
a) sonli raqam b) harf bilan s) belgilanmaydi
25. Har bir bo’y uzunligi bir-biridan necha sm farq qilisli lozim?
a) 6 b)8 s) 10-12

1. Angushvona qaysi so’zdan olingan?
a) Arabcha b) Forscha d) Grekcha
2. Tikuv mashinasi tuzatuvchi ustaning nomini ko’rsating?
a). Sozlovchi mexanik b). mexanik sozlovchi d). bilmayman
3. Yubkani tikish ishi nechta bosqichdan iborat?
a). 5*ta bob b). 7 * ta bob d). 9*ta bob
4. Yubkani bichish ishi nechta bosqichdan iborat?
a). 6 ta b). 5ta d). 7 ta
5. Zardo’zi so’zining ma’nosi nima?
a). tillani tikmoq b). Zarni tikmoq d). bilmayman
6. Zardo’stlik maktabi nechanchi asrda ochilgan?
a). 18 – 19 asrda b). 17 – 18 asr d). 19-20 asrda
7. Zardo’zlikni bilish uchun asosan nechta hunari mukammal bilish kerak.
a). 3 ta b). 2ta d). 4ta
8. Zardo’zlikda necha xil klassik tikish usullari mavjud.
a). 20xil b). 30 xil d). 40 xil
9. Zardo’zlik asosan nechiga bo’linadi?
a). 1ga b). 3ga d).2ga
10. 1915 yilda qaysi podshoxning davrida Buxoroda qush begi. Mirzo Urganchiy uyida podshoning ustaxonasi tashkil elilgan.
a). Amir Olimxon b). Hamid Olimjon d). Alisher Navoiv

1. Yubkani bichish ishi nechta bosqichdan iborat?
a). 6 ta b). 5ta d). 7 ta
2. Zardo’zi so’zining ma’nosi nima?
a). tillani tikmoq b). Zarni tikmoq d). bilmayman
3. Zardo’stlik maktabi nechanchi asrda ochilgan?
a). 18 – 19 asrda b). 17 – 18 asr d). 19-20 asrda
4. Zardo’zlikda necha xil klassik tikish usullari mavjud.
a). 20xil b). 30 xil d). 40 xil
5. Zardo’zlik asosan nechiga bo’linadi?
a). 1ga b). 3ga d).2ga
6. 1915 yilda qaysi podshoxning davrida Buxoroda qush begi. Mirzo Urganchiy uyida podshoning ustaxonasi tashkil elilgan.
a). Amir Olimxon b). Hamid Olimjon d). Alisher Navoiv
7. Zardo’zlikni bilish uchun asosan nechta hunari mukammal bilish kerak.
a). 3 ta b). 2ta d). 4ta
8. Angushvona qaysi so’zdan olingan?
a) Arabcha b) Forscha d) Grekcha
9. Tikuv mashinasi tuzatuvchi ustaning nomini ko’rsating?
a). Sozlovchi mexanik b). mexanik sozlovchi d). bilmayman
10. Yubkani tikish ishi nechta bosqichdan iborat?
a). 5*ta bob b). 7 * ta bob d). 9*ta bob

1. Zardo’zlikda necha xil klassik tikish usullari mavjud.
a). 20xil b). 30 xil d). 40 xil
2. Zardo’zlik asosan nechiga bo’linadi?
a). 1ga b). 3ga d).2ga
3. 1915 yilda qaysi podshoxning davrida Buxoroda qush begi. Mirzo Urganchiy uyida podshoning ustaxonasi tashkil elilgan.
a). Amir Olimxon b). Hamid Olimjon d). Alisher Navoiv
4. Angushvona qaysi so’zdan olingan?
a) Arabcha b) Forscha d) Grekcha
5. Tikuv mashinasi tuzatuvchi ustaning nomini ko’rsating?
a). Sozlovchi mexanik b). mexanik sozlovchi d). bilmayman
6. Yubkani tikish ishi nechta bosqichdan iborat?
a). 5*ta bob b). 7 * ta bob d). 9*ta bob

7. Zardo’zi so’zining ma’nosi nima?
a). tillani tikmoq b). Zarni tikmoq d). bilmayman
8. Zardo’stlik maktabi nechanchi asrda ochilgan?
a). 18 – 19 asrda b). 17 – 18 asr d). 19-20 asrda
9. Zardo’zlikni bilish uchun asosan nechta hunari mukammal bilish kerak.
a). 3 ta b). 2ta d). 4ta
10.
Zardo’zlikda necha xil klassik tikish usullari mavjud.
a). 20xil b). 30 xil d). 40 xil

7- sinf I chorak
1. Baliq tarkibida necha foiz go’sht bor?
a) 40-45% b) 15-30%
d) 20-30% s) 10-15%
2. Go’sht qovurilganda o’z vaznini necha foizini yo’qotadi?
a) 37% b) 41%
d) 38% s) a va s javoblar to’g’ri
3. Tikuv mashinalari asosan necha xil bo’ladi?
a) 5 xil b) 4 xil
d) 6 xil s) 3 xil
4. Modellashtirish nima?
a) Kiyimda razmerdan tashqari uzunligi ham bo’ladi.
b) Modalar atelasi yakka buyurtmachining o’zidan o’lchovlar olish.
d) Kiyimningko’rinishini o’zgartirish s) Jisimlar shaklini o’zgartirish
5. Elektr yurutmali tikuv mashinasini nechta asosiy va yordamchi mexanizmlari bor?
a) 7 ta asosiy va 2 ta yordamchi b) 5 ta asosiy va 4 ta yordamchi
d) 4 ta asosiy va 3 ta yordamchi s) 22 ta asosiy va 10 ta yordamchi
6. Andoza qanday tayyorlanadi?
a) Gavdaning yarmida tayyorlanadi b) Gavdada tayyorlanadi
d) Gavdani ko’krak qismida s) Bel qismida tayyorlanadi
7. Har bir bo’y uzunligi bir-biridan necha sm farq qiladi?
a) 7 sm b) 8 sm
d) 6 sm s) 5 sm
8. Ishni qo’lda tikishda ipning uzunligi necha sm bo’ladi?
a) 20-30 sm b) 50-60 sm
d) 60-80 sm s) 70-90 sm
9. 22-AKL PMZ tikuv mashinasi nima qiladi?
a) Yupqa gazlamalarni tikishda b) O’rtacha og’irlikdagi gazlamalarni tikishda
d) Og’ir gazlamalarni tikishda s) Qalin gazlamalarni tikishda
10. O’lchov olishning nechta asosiy nechta yordamchi o’lchov turlari bor?
a) 10 ta asosiy va 3 ta yordamchi b) 9 ta asosiy va 5 ta yordamchi
d) 8 ta asosiy va 2 ta yordamchi s) 9 ta asosiy va 2 ta yordamchi
11. 22-AKL PMZ tikuv mashinasi 1 daqiqada necha baxya tikadi?
a) 3500 baxya b) 4000 baxya
d) 3000 baxya s) 4500 baxya
12. Qalin gazlamalarni tikishda 1 sm chok kengligida necha baxya chok tikishi kerak?
a) 3-4 baxya b) 5-6 baxya
d) 10-20 baxya s) 30 baxya
13. Qo’l ishlarini bajarishda nimalardan foydalaniladi?
a) Angishvona b) Nina
d) Qaychi, santimetr s) Barcha javob to’g’ri
14. Razmer bir xil bolgan xolda kiyimning to’laligi necha xil bo’ladi?
a) 2 xil b) 3 xil
d) 5 xil s) 8 xil
15. Suniy ipak necha xil bo’ladi ?
a) 5 xil b) 8 xil
d) 3 xil s) 4 xil
16. Ommaviy tikiladigan kiyimlar nech xil bo’ladi?
a) 8 xil b) 9 xil
d) 10 xil s) 11 xil
17. Tikuvchi bilan tikuv mashinasining orasi necha santimetr bo’lishi kerak?
a) 10-15 sm b) 20-25 sm
d) 30-35 sm s) 40-45 sm
18. Kimyoviy tollalar necha xil bo’ladi?
a) 3 ta b) 4 ta
d) 6 ta s) 2 ta
19. Kapron necha gradusda eriydi?
a) 90 gradusda b) 215 gradusda
d) 115 gradusda s) 80 gradusda
20. Xlorid tolasi necha gradusda yumshaydi?
a) 17-16 gradusda b) 60-90 gradusda
d) 21-22 gradusda s) 41-42 gradusda
21. Biskoza ipak nimadan olinadi?
a) Gazlamadan b) Ipakdan
d) Jundan s) Yog’och selluzasidan
22. Qo’l choki necha xil bo’ladi?
a) 6 xil b) 8 xil
d) 10 xil s) 12 xil
23. Mis amyakli ipak nimadan olinadi?
a) Sun’iy toladan b) Paxta momig’idan
d) Teri tolasidan s) Jun tolasidan
24. Tikuv mashinasiga qanaqa moy ishlatiladi?
a) Maxsus moy b) Kunjut moyi
d) Oq moy s) Texnik moy
25. Har bir bo’y uzunligi necha sm farq qiladi?
a) 9 sm b) 10 sm
d) 6 sm s) 12 sm

7- sinf II chorak
1. Tikuv mashinasiga qanaqa moy ishlatiladi?
a) Maxsus moy b) Kunjut moyi
d) Oq moy s) Texnik moy
2. Har bir bo’y uzunligi necha sm farq qiladi?
a) 9 sm b) 10 sm
d) 6 sm s) 12 sm
3. Kapron necha gradusda eriydi?
a) 90 gradusda b) 215 gradusda
d) 115 gradusda s) 80 gradusda
4. Xlorid tolasi necha gradusda yumshaydi?
a) 17-16 gradusda b) 60-90 gradusda
d) 21-22 gradusda s) 41-42 gradusda
5. Qo’l ishlarini bajarishda nimalardan foydalaniladi?
a) Angishvona b) Nina
d) Qaychi, santimetr s) Barcha javob to’g’ri
6. Razmer bir xil bolgan xolda kiyimning to’laligi necha xil bo’ladi?
a) 2 xil b) 3 xil
d) 5 xil s) 8 xil
7. Suniy ipak necha xil bo’ladi ?
a) 5 xil b) 8 xil
d) 3 xil s) 4 xil
8. Baliq tarkibida necha foiz go’sht bor?
a) 40-45% b) 15-30%
d) 20-30% s) 10-15%
9. Go’sht qovurilganda o’z vaznini necha foizini yo’qotadi?
a) 37% b) 41%
d) 38% s) a va s javoblar to’g’ri
10. Tikuv mashinalari asosan necha xil bo’ladi?
a) 5 xil b) 4 xil
d) 6 xil s) 3 xil
11. O’lchov olishning nechta asosiy nechta yordamchi o’lchov turlari bor?
a) 10 ta asosiy va 3 ta yordamchi b) 9 ta asosiy va 5 ta yordamchi
d) 8 ta asosiy va 2 ta yordamchi s) 9 ta asosiy va 2 ta yordamchi
12. 22-AKL PMZ tikuv mashinasi 1 daqiqada necha baxya tikadi?
a) 3500 baxya b) 4000 baxya
d) 3000 baxya s) 4500 baxya
13. Qalin gazlamalarni tikishda 1 sm chok kengligida necha baxya chok tikishi kerak?
a) 3-4 baxya b) 5-6 baxya
d) 10-20 baxya s) 30 baxya
14. Har bir bo’y uzunligi bir-biridan necha sm farq qiladi?
a) 7 sm b) 8 sm
d) 6 sm s) 5 sm
15. Ishni qo’lda tikishda ipning uzunligi necha sm bo’ladi?
a) 20-30 sm b) 50-60 sm
d) 60-80 sm s) 70-90 sm

16. 22-AKL PMZ tikuv mashinasi nima qiladi?
a) Yupqa gazlamalarni tikishda b) O’rtacha og’irlikdagi gazlamalarni tikishda
d) Og’ir gazlamalarni tikishda s) Qalin gazlamalarni tikishda
17. Modellashtirish nima?
a) Kiyimda razmerdan tashqari uzunligi ham bo’ladi.
b) Modalar atelasi yakka buyurtmachining o’zidan o’lchovlar olish.
d) Kiyimningko’rinishini o’zgartirish s) Jisimlar shaklini o’zgartirish
18. Elektr yurutmali tikuv mashinasini nechta asosiy va yordamchi mexanizmlari bor?
a) 7 ta asosiy va 2 ta yordamchi b) 5 ta asosiy va 4 ta yordamchi
d) 4 ta asosiy va 3 ta yordamchi s) 22 ta asosiy va 10 ta yordamchi
19. Andoza qanday tayyorlanadi?
a) Gavdaning yarmida tayyorlanadi b) Gavdada tayyorlanadi
d) Gavdani ko’krak qismida s) Bel qismida tayyorlanadi
20. Ommaviy tikiladigan kiyimlar nech xil bo’ladi?
a) 8 xil b) 9 xil
d) 10 xil s) 11 xil
21. Tikuvchi bilan tikuv mashinasining orasi necha santimetr bo’lishi kerak?
a) 10-15 sm b) 20-25 sm
d) 30-35 sm s) 40-45 sm
22. Kimyoviy tollalar necha xil bo’ladi?
a) 3 ta b) 4 ta
d) 6 ta s) 2 ta
23. Biskoza ipak nimadan olinadi?
a) Gazlamadan b) Ipakdan
d) Jundan s) Yog’och selluzasidan
24. Qo’l choki necha xil bo’ladi?
a) 6 xil b) 8 xil
d) 10 xil s) 12 xil
25. Mis amyakli ipak nimadan olinadi?
a) Sun’iy toladan b) Paxta momig’idan
d) Teri tolasidan s) Jun tolasidan

III chorak
l.Yog’och qanday joy da saqlanadi?
a) soyajoyda b) qorong’ujoyda s) oftobda d) namda
2. Iskanalar necha turga boTinadi?
a) 5 turga b) 4 turga s) 3 turga d) 2 turga
3. Yunuvchi iskanalar qanday ishlatiladi?
a) qui kuchi bilan b) elektr toki bilan s) bolg’ a bilan d) urib
4. o’yuvchi iskanalar qanday ishlatiladi?
a) teshik ochishda b) yunishda s) kesishda d) tekislashda.
5. O’yuvchi va yunuvchi iskanalarning farklari?
a) xalkachasi bilan b) katta-kichikligi bilan s) rangi bilan d) tig” la bilan
6. Parmalash ishida nima bajariladi?
a) yunish b) tekislash s) teshish d) kirkish
7. Maxalliy sharoitda yog’och qancha vaqtda quritiladi?
a) 1 yilda b) 4-5 yilda s) 3-4 yilda d) 5-6 yilda
8. O’yuvchi iskanani qanday ishlatamiz.
a) qo’l uchi bilan b) tok kuchi bilan s) chizib d) bolg’a bilan urib
9. Parma nimaga qotiriladi?
a) vilkaga b) patronga s) dastaga d) korrusga
10. Iskana qirovlari nima bilan tukiladi?
a) qayroq bilan b) charx bilan s) jilvir bilan d) yog’och bilan
11. Qayroq qanday ishlatilsa qirovlar tukiladi?
a) qizdirilsa b) silliq bolsa s) namlansa d) quruq bolsa
12. Yunuvchi iskanani pichog’i qanday boladi?
a) qalin b) uzun s) ingichka d) yupqa
13. Yog’ochni randalashda taxta qanday turadi?
a) dastagohda maxkamlanib b) to’g’ri s) kundalang d) tik xolatda
14. Randa necha turga bolinadi?
a) 2 turga b) 3 turga s) 4 turga d) 5 turga
15. Vaps randa qayerlarda qollaniladi?
a) naqsh chiqarishda b) kesishda s) tekislashda d) uTgTilashda
16. Taroq randa qayerlarda qollaniladi?
a) teksilashda b) nashq chiqarishda s) kesishda d)toAglrlashda
17. Nov randadan nima maqsadda foydalaniladi?
a) ariqcha xosil qilishda b) yunishda s) tekislashda d) kesishda
18. Dub qanday yog’och turiga kiradi?
a) yumshoq b) quruq s) qattiq d) nam
19. Terak qanday yog’och turiga kiradi?
a) yumshoq b) quruq s) qattiq d) nam
20. Daraxtni yoshini qanday aniqlaymiz?
a)bo”yidan b) enidan s) rangidan d) yil chizlgidan
21. Terak qanday daraxt turiga kiradi?
a) nina bargli b) bargli s) yumshoq d) qattiq
22. Murakkab birikma.
a) shrub bilan b) mix bilan s) rejali d) tirnoqli
23. Oddiy birikma.
a) shrub bilan b) mix bilan s) tirnoqli d) a,b
24. Tirnoqli birikma nima bilan qotiriladi?
a) mix b) shrub s) yelim d) bolt
25. Tirnoqli birikmalar qayerlarda qoTlaniladi?
a) eshik romda b) stol stulda s) mebelda d) xontaxtada

IV chorak
1.Mashina ninasiga ipni qasi tomonidan o’tkaziladi?
A.Xoxlagan tomonidan. B.Old tomonidan.
C.O’ng tomonidan. D. Ariqchali nayza tomonidan
2.Mashinani moylashda qaysi moydan foydalaniladi?
A. Paxta yog’i. B.Maxsus moy C.Transport yog’i. D.Saot moyi.
3. Tabiiy tolali gazlamalar necha xil bo’ladi?
A.2 xil. B. 3 xil. C.5 xil. D. 4 xil.
4.Tanda va arqoq iplarning chatishishidan nima hosil bo’ladi?
A.Tola. B.Ip. C.Gazlama. D.G’altak.
5.Furnitura turlari qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?
A.Tugma,qaychi,nina,angishvona. B.Tugma,ilgak,xalqa,piston.
C.Tugma,santemetr lenta, D.Molniya,tugma
6.Pazandachilik xonasida nimaga e’tibor berish lozim?
A. Tozaligiga. B. Jihozlanishiga.
C. XTQ va sanitariya- gigiyena holatiga. D.Xonano shamollatib turishga
7. Kamarli kiyimlarga nimalar kiradi?
A.Xalat,lozum,shim, B.Yubka, ko’ylak. C.Lozim.
D. Yubka,lozum,shim.
8.Hayvonlardan olinadigan tolalar qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?
A.ipak,jun. B.ipak, paxta. C.metal. D.sintetik.
9.Mashina ninasi kurt bo’lsa, u xolda_____
A.Ip uzadi,gazlamani tortib tikadi. B.Yaxshi tikadi.
C. Ostki ip tortadi. D.Ostki ip tortib tikadi.
10.Muzlatgichdan olingan go’shtdan qanday foydalanamiz?
A.Go’shtni sovuq suvga solib qo’yamiz.
B. Iliq suvda saqlab turamiz
C. Muzlatgichdan go’shtni 2-3 soat oldin olib qo’yamiz.
D. Qaynoq suvga solib olamiz.
11.Go’sht qovrilganda necha foiz hajmini yo’qotadi.
A.15% B.30% C.40% D.20%
12.Ostki ip bo’sh bo’lsa, bahiya qanday ko’rinishda bo’ladi?
A.Ustki ip salqi bo’lib tikiladi. B.Tikmaydi.
C.Yomon tikadi. D.Gazlamani tortadi.
13.Suniy iplar necha xil bo’ladi va ular qaysilar?
A.3-xil, viskoza, mis ammiyakli,atsetat,ipak. B.2-xil lavsan,ipak.
C.1-xil viskoza D.4-xil.
14. Baliqlarning necha foizi dengizdan ovlanadi?
A. 40%, B. 80%, C. 50%, D. 20%
15. Furnitura kiyimning nimasiga qarab tanlanadi?
A.Fasoniga. B.Bichimiga. C.Rangiga. D. Gazlamaga

8-sinflar uchun mehnat fanidan I yarim yillik test savollari

1 Ishlab chiqarish nimalardan tashkil topgan?
A.Boshqaruv apparati va bilimlardan B.Turlu xil boshqaruvdan
C.Ishlab chiqarish kuchlaridan D.Maxsulitlar bir xilligidan
2 Qobiliyatga berilgan to’g’ri psixologik ta’rifni toping?
A.Qobiliyat- bu kishining individual psixologikxususiyatlaridan biridir.
B.Qobiliyat faoliyatda namoyon bo’ladigan xususiyatlar.
C.Qobiliyat- bu kishining biror faoliyatga layoqatligi,yaroqliligi,mahorati.
D.Faoliyatga –qiziqish,intilish.
3.Ishlab –chiqarish nimalarga asoslangan?
A.Ishlab-chiqarish jarayonida,maxsulot bir xilligiga va sifatiga
B.Maxsulot bir xilligiga. C.Turli xil sifatligiga
D.Sifatli maxsulot turlariga
4. O’zbekistonda pichoqchilik markazlari soni nechta?
A. 10 ta B.13ta C.18ta D.20ta
5.O’quvchilarning kasb tanlashida nimalar ta’sir qiladi?
A.Diqqat, qiziqish,mablag’. B. Qiziqish, qobiliyat, mayil.
C.Qat’yatlik,intizomlik,trishqoqlik D.Iste’dod,qiziqish,mablag’.
6.Xalq hunarmandchiligidan biri kulolchilik asrdan boshlab rivojlanadi?
A. VII-XII asrdan B.VIII-XII asrdan C.IX-XIIasrdan D.XI-XIIasrdan
7.O’zbekistonda ishlab chiqarishni rivojlantirishning 2yo’li qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?
A.Rejalashtirish,samaradorlik. B.Mablag’ topish,harajat qilish.
C.Ekstensev,intensiv D.Is’tiqbol va joriy rejalar tuzish.
8. Bo’yrachilikda – bo’yralar nimadan to’qiladi?
A.Tut terak novdasidan. B.Majnuntol,terak novdasidan
C.Yulg’un novdasidan. D.Yaxshi pishgan qamishdan.
9.Amaliy bezak san’ati ko’rgazmalari qaysi Davlatlarda namoyish etilgan?
A.Vengriya,Avstraliya,Afrika. B.Germaniya,Rossiya,Polsha.
C.Polsha,Turkiya,Finlandiya D.Rossiya,Tukmaniston,Qozoqiston.
10. Yog’och o’ymakorligi materiallari qaysi qatorda berilgan?
A.Taxta, randa,pichoq. B. Bo’z,mato,chinor yog’chlari
C.Bolg’a,iskana,arra,parma. D.Terak, tol yog’ochlari.
11.Ishlab-chiqarish texnologiyasi deganda nimani tushunasiz?
A.Bir xil mahsulot ishlab chiqarish B.Sifatli mahsulot ishlab chiqarish
C. Mahsulot ishlab chiqarish qanday resurs va usullardan foydalanish va
qanday ketma-ketlikda ishlab-chiqarish yo’llari.
D. To’g’ri javov A va B
12.Amaliy bezak san’ati necha yo’nalishda rivojlamoqda ?
A. 3ta B. 2ta C. 4ta D. 1ta
13Yog’och o’ymakorligida nimalar bezatiladi?
A. Idish tovoqlar B. Eshik derazalar.
C. Eshik,deraza,ustunlar,stellar D.Qalamdon,ramkalar
14Xalq hunarmadchiligi qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?
A.Yog’och o’ymakorligi,kashtachilik,zarduzlik.
B.Tosh va suyak o’makorligi,kandakorlik,zardo’zlik.
C.Pichoqchilik,zardo’zlik,bo’yrachilik.
D.Hamma javob to’g’ri.
15.Jamiyatning ishlab-chiqaruvchi kushlari nima?
A.Mehnat vositalari. B.Ishlab chiqarish binolari va inshoatlari
C.Ishchi kuchi hom-ashyo vayordamchi materiallar. D. Ishchi – kadrlar
16. Moyillik nima?
A.Biror-bir faoliyat bilan shug’llanishga intilish
B.Insonlarga, belgilar tizimiga intilish.
C.O’simlik va hayvonot dunyosiga intilish
D.Tabiatga qiziqish.
17.Kasb-hunarga yo’naltirish tizimining tarkibiy bu________________
A.Kasbiy ma’rifar va axborot,kasbiy tashhiz va maslahat,kasbiy tanlov,kasbiy
moslashuv.
B.Kasbiy tanlov va moslashuv. C.Kasbiy tashhiz va maslahat
D. Kasbiy ma’rifat va axborot
18. Kasbga yo’naltirish markazlari qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?
A.Kollijlar, liseylar,maktablar,oila,mahalla B.Oila,do’stlar,oliygohlar
C.Maktab, ijodiyot uyi, to’garaklar D.Qarindoshlar,kollejlar.
19.O’quvchilarni kasb- hunar tanlashida ta’sir ko’rsatuvchi omillar?
A.Maktab, sinf rahbar,do’stlar. B.Maktab rahbariyati, sinf rahbar,
maktab psixologi,Fan o’qituvchilari.
C.Axborot vositalari. D.Hududdagi mehnat bozori, ideal qahramon.
20.Kasb tanlashda nima muhim?
A.Qobiliyat,qiziqish,intilish,salomatlik,iroda. B.Mablag’,qiziqish,xavas.
C.Bilim, salomatlik, qiziqish. D.Intilish,qiziqish.
21.Mashina ninasiga ipni qasi tomonidan o’kaziladi?
A.Xoxlagan tomonidan. B.Old tomonidan.
C.O’ng tomonidan. D. Ariqchali nayza tomonidan
22.Mashinani moylashda qaysi moydan foydalaniladi?
A. Paxta yog’i. B.Maxsus moy C.Transport yog’i. D.Saot moyi.
23. Tabiiy tolali gazlamalar necha xil bo’ladi?
A.2 xil. B. 3 xil. C.5 xil. D. 4 xil.
24.Tanda va arqoq iplarning chatishishidan nima hosil bo’ladi?
A.Tola. B.Ip. C.Gazlama. D.G’altak.
25.Furnitura turlari qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?
A.Tugma,qaychi,nina,angishvona. B.Tugma,ilgak,xalqa,piston.
C.Tugma,santemetr lenta, D.Molniya,tugma

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
A B A D B B C D C C C B C D A A A A B A D B A C B

8-sinflar uchun mehnat fanidan II yarim yillik test savollari

1. O’quvchilarning kasb tanlashida nimalar ta’sir qiladi?
A. Diqqat, qiziqish, mablag’ B. Qiziqish, qobiliyat, mayl
C. Qat’iyatlik, intizomlik, tirishqoqlik D. Iste’dod, qiziqish, mablag’
2. Xalq xunarmandchiligidan biri kulolchilik qaysi asardan boshlab rivojlandi?
A. VII-XII B. VIII-XII C. IX-XII D. XI-XII asrda
3. O’zbekistonda ishlab-chiqarishni rivojlantirishning 2 yo’li qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?
A. Rejalashtirish, samaradorlik B. Mablag’ topish, harajat qilish
C. Ekstensiv, intensive D. Istiqbol va joriy rejalar tuzish
4. Bo’yrachilikda- bo’yralar nimadan to’qiladi?
A. Tut, terak, tol navdasidan. B. Majnuntol, terak novdasidan
C. Yulg’un novdasidan D. Yaxshi pishgan qamishdan.
5. Yog’och o’ymakorligi materiallari qaysi qatorda berilgan?
A. Taxta, randa, pichoq B. Bo’z, mato, chinor yog’ochlari
C. Bolga, iskana, arraparma D. Terak, tol yog’ochlari.
6. Ishlab – chiqarish texnalogiyasi deganda nimani tushinasiz?
A. Bir xil maxsulot ishlab-chiqarish B.Sifatli maxsulot ishlab-chiqarish
C. Maxsulot ishlab-chiqarish qanday resurs va usullardan foydalanish va qanday katta -ketlikda ishlab-chiqarish o’yllari.
D. To’g’ri javob A va B
7. Ishlab-chiqarish nimalardan tashkil topgan?
A. Boshqaruv aparati va bilimlardan B. Tirli xil bilimlardan
C. Bir xil bilimlardan D. Maxsulotlar ber xilligidan
8. Qobiliyatda berilgan to’g’ri psixologik ta’rifni toping?
A. Qobiliyat – bu kishining induvidiyal psixologik xususiyatlaridan beridir.
B. Qobiliyat faoliyatda namoyon bo’ladigan xususiyatlar
C. Qobiliyat – bu kishining biror faoliyatga layoqatligi, yaroqliligi, mahorati
D. Faoliyatga – qiziqish, intilish
9. Ishlab-chiqarish nimalardan asoslangan?
A. Ishlab-chiqarish jarayonida, maxsulot ber xilligiga va sifatligiga
B. Maxsulot har xilligiga C. Turli xil sifatligiga D. Sifatli maxsulot turlariga
10. Jamiyatning ishlab-chiqaruvchi kuchlari nima?
A. Mehnat vositalari B. Ishlab-chiqarish binolari va inshoatlari
C. Ishchi kishi horn- ashy ova yordamchi materiallar D. Ishchi- kadrlar.
11. Amaliy bezak san’ati necha o’ynalishda rivojlanmoqda?
A. 3 ta B. 2 ta C. 4 ta D. 1 ta
12. Yogoch o’ymakorligida nimalar bezatiladi?
A. Idish tovoqlar B. Eshik derazalar C. Eshik, deraza, ustunlar, stollar D. Qalamdon, ramkalar
13. Xalq xunarmandchiligi qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?
A. Qachon o’ymakorligi, kashtachilik, zardo’zlik
B. Tosh va suyak o’ymakorligi, kandakorlik, zardo’zlik
C. Pichoqchilik, zardo’zlik, bo’yrachilik
D. Yog’och, tosh va suyak o’ymakorligi qachon o’ymakorligi. Zardo’zlik
14. O’zbekistonda pichoqchilik markazlari soni nechta?
A. lOta B. 13 ta C. 18 ta D. 20 ta
15. Bo’yrachilikda- bo’yralar nimadan to’qiladi?
A. Tut, terak, tol navdasidan. B. Majnuntol, terak novdasidan
C. Yulg’un novdasidan D. Yaxshi pishgan qamishdan.
16. Qobiliyatda berilgan to’g’ri psixologik ta’rifni toping?
A. Qobiliyat – bu kishining induvidiyal psixologik xususiyatlaridan beridir.
B. Qobiliyat faoliyatda namoyon bo’ladigan xususiyatlar
C. Qobiliyat – bu kishining biror faoliyatga layoqatligi, yaroqliligi, mahorati
D. Faoliyatga – qiziqish, intilish
17. Ishlab-chiqarish nimalardan asoslangan?
A. Ishlab-chiqarish jarayonida, maxsulot ber xilligiga va sifatligiga
B. Maxsulot har xilligiga C. Turli xil sifatligiga D. Sifatli maxsulot turlariga
18. Moyillik nima?
A. Biror-bir faoliyat bilan shug’ullanishga intilish
B. Insonlarga, belgilar tizimiga intilish
C. O’simliklar va hayvonot dunyosiga intilish D.Tabiatga qiziqish.
19. Kasb-xunarga yo’naltirish tizimining tarkibiy tuzilishi bu……..
A. Kasbiy ma’rifat va axborot, kasbiy tashhiz va maslahat, kasbiy tanlov, kasbiy moslashuv.
B. Kasbiy tanlov, moslashuv
C. Kasbiy tashhis va maslahat
D. Kasbiy mahorat.
20. Kasbga yo’naltirish markazlari qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?
A. Kollejlar, liseylar, maktablar, oila mahalla
B. Oila , do’stlar, oliygohlar
C. Maktab ijodiyot uyi to’garaklar
D. Qarindoshlar, kollejlar
21.Nechanchi asrda xonliklar orasida badiiy hunarmandchilik keng rivojlangan?
A.VIII asrda B. XIX –XX asrda C.IV asrda D. V asrda
22. XX asrning boshlarida Toshkentda nechta zardo’zlik do’koni bo’lgan?
A. 100 dan ortiq B. 25 ta C. 400 ta D. 200 ta
23 Xalq amaliy bezak san’atining eng ko’p necha xil turlarini bilasiz?
A. 2 xil B. 12 xil C.6 xil D. 4 xil
24 Nechanchi asrda kulolchilik mamlakati tashkil topgan?
A. II-V asrda B. V- VIII asrda C. XIX asrda D. XV asrda
25 Nurotada qanday chok turkari bor?
A. Uyurma iroqi chk B. Yurma chok C. Kanda hayol chok D. Suv chok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
B B C D C C A B A A B C D D C B A A A A B A A C B

9-sinflar uchun mehnat fanidan I yarim yillik test savollari
1. Amaliy bezak san’ati necha o’ynalishda rivojlanmoqda?
A. 3 ta B. 2 ta C. 4 ta D. 1 ta
2. Yogoch o’ymakorligida nimalar bezatiladi?
A. Idish tovoqlar B. Eshik derazalar C. Eshik, deraza, ustunlar, stollar D. Qalamdon, ramkalar
3. Xalq xunarmandchiligi qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?
A. Qachon o’ymakorligi, kashtachilik, zardo’zlik
B. Tosh va suyak o’ymakorligi, kandakorlik, zardo’zlik
C. Pichoqchilik, zardo’zlik, bo’yrachilik
D. Yog’och, tosh va suyak o’ymakorligi qachon o’ymakorligi. Zardo’zlik
4. O’zbekistonda pichoqchilik markazlari soni nechta?
A. 10 ta B. 30 ta C. 18 ta D. 20 ta
5. Texnalogik hujjatlarning asosiy ro’yxati qaysilar?
A. Operasiya kartasi, maxsulotlar kartasi.
B. Asbob uskunalar , eskizlar kartasi.
C. Mashrut operasiya, eskizlar kartasi, texnalogik instmksiya, asbob uskunalar
D. Ishlab-chiqarilgan mahsulotlar ro’yxati
6. O’quvchilarning kasb tanlashida nimalar ta’sir qiladi?
A. Diqqat, qiziqish, mablag’ B. Qiziqish, qobiliyat, mayl
C. Qat’iyatlik, intizomlik, tirishqoqlik D. Iste’dod, qiziqish, mablag’
7. Maishiy xizmat tarmoqlari qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?
A. Quruvchi, machinist, oshpaz B. Sotuvchi, teleradio, ustasi qandolatchi C. Haydovchi, usta sartaroshlik D.Kassir, mexanik, muxandis
8. Xalq xunarmandchiligidan biri kulolchilik qaysi asardan boshlab rivojlandi?
A.VII-XII B.VIII-XII C.IX-XII D. XI-XII asrda
9. O’quvchilarni kasb-xunarga o’ynaltirishning asosiy bosqichlari nechta?
A. 2 ta B. 3 ta C. 4 ta D. 5 ta
10. O’zbekistonda ishlab-chiqarishni rivojlantirishning 2 yo’li qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?
A. Rejalashtirish, samaradorlik B. Mablag’ topish, harajat qilish
C. Ekstensiv, intensive D. Istiqbol va joriy rejalar tuzish
11. Bo’yrachilikda- bo’yralar nimadan to’qiladi?
A. Tut, terak, tol navdasidan. B. Majnuntol, terak novdasidan
C. Yulg’un novdasidan D. Yaxshi pishgan qamishdan.
12. Amaliy-badiiy bezak san’ati qaysi Davlatlardagi xalqaro ko’rgazmalardan namoyish etilgan?
A. Vengriya, Avstraliya, Afrika B. Germaniya, Rossiya, Polsha C. Polsha, Turkiya, Finlandiya D. Rossiya, Turkmaniston, Qozoqiston
13.Yog’och o’ymakorligi materiallari qaysi qatorda beriigan?
A. Taxta, randa, pichoq B. Bo’z, mato, chinor yog’ochlari
C. Bolga, iskana, arra parma D. Terak, tol yog’ochlari.
14. Kashta tikish mashinasi nechanchi asrda ixtiro qilingan?
A. XIV-asrdaB. XlX-asrdaC. XVIII-asrda D. XV-asrda
15. Kashtachilik buyumlari qaysi viloyatlarimizda keng rivojlangan?
A. Andijon, Samarqand, Xorazm
B. Toshkent, Buxoro, Jizzax
C. Navoiy, Buxoro, Samarqand, Shaxrisabz D.Farg’ona, Namangan,Toshkent
16. Zargarlik buyumlari ko’proq nimadan yasaladi?
A. Bronza, misdan . B.Kumush misdan C. Platina, marvariddan D. Oltin, kumushdan
17. Ishlab – chiqarish texnalogiyasi deganda nimani tushinasiz?
A. Bir xil maxsulot ishlab-chiqarish B.Sifatli maxsulot ishlab-chiqarish
C. Maxsulot ishlab-chiqarish qanday resurs va usullardan foydalanish va qanday ketma -ketlikda ishlab-chiqarish o’yllari.
D. To’g’ri javob A va B
18. Ishlab-chiqarish nimalardan tashkil topgan?
A. Boshqaruv aparati va bilimlardan B. Tirli xil bilimlardan
C. Bir xil bilimlardan D. Maxsulotlar ber xilligidan
19. Qobiliyatda berilgan to’g’ri psixologik ta’rifni toping?
A. Qobiliyat – bu kishining induvidiyal psixologik xususiyatlaridan beridir.
B. Qobiliyat faoliyatda namoyon bo’ladigan xususiyatlar
C. Qobiliyat – bu kishining biror faoliyatga layoqatligi, yaroqliligi, mahorati
D. Faoliyatga – qiziqish, intilish
20. Ishlab-chiqarish nimalardan asoslangan?
A. Ishlab-chiqarish jarayonida, maxsulot ber xilligiga va sifatligiga
B. Maxsulot har xilligiga C. Turli xil sifatligiga D. Sifatli maxsulot turlariga
21. Jamiyatning ishlab-chiqaruvchi kuchlari nima?
A. Mehnat vositalari B. Ishlab-chiqarish binolari va inshoatlari
C. Ishchi kishi horn- ashy ova yordamchi materiallar D. Ishchi- kadrlar.
22. Moyillik nima?
A. Biror-bir faoliyat bilan shug’ullanishga intilish
B. Insonlarga, belgilar tizimiga intilish
C. O’simliklar va hayvonot dunyosiga intilish D.Tabiatga qiziqish.
23. Kasb-xunarga yo’naltirish tizimining tarkibiy tuzilishi bu……..
A. Kasbiy ma’rifat va axborot, kasbiy tashhiz va maslahat, kasbiy tanlov, kasbiy moslashuv.
B. Kasbiy tanlov, moslashuv C. Kasbiy tashhis va maslahat D. Kasbiy mahorat.
24. Kasbga yo’naltirish markazlari qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?
A. Kollejlar, liseylar, maktablar, oila mahalla
B. Oila , do’stlar, oliygohlar C. Maktab ijodiyot uyi to’garaklar
D. Qarindoshlar, kollejlar
25. O’quvchining kasb-hunar tanlashida ta’sir ko’rsatuvchi omillar?
A. Maktab, sinf rahbar, do’stlar
B. Maktabda rahbariyat, sinf rahbar , psixolog fan o’qituvchilari, mehnat ta’limi o’qituvchilari
C. Axborot vositalari, hududdagi mehnat bozori, ideal qahramon.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
B C D D C B B B B c D C C B C D C A B A A A A A B
9-sinflar uchun mehnat fanidan II yarim yillik test savollari
1. Texnalogik hujjatlarning asosiy ro’yxati qaysilar?
A. Operasiya kartasi, maxsulotlar kartasi.
B. Asbob uskunalar , eskizlar kartasi.
C. Mashrut operasiya, eskizlar kartasi, texnalogik instmksiya, asbob uskunalar
D. Ishlab-chiqarilgan mahsulotlar ro’yxati
2. O’quvchilarning kasb tanlashida nimalar ta’sir qiladi?
A. Diqqat, qiziqish, mablag’ B. Qiziqish, qobiliyat, mayl
C. Qat’iyatlik, intizomlik, tirishqoqlik D. Iste’dod, qiziqish, mablag’
3. Maishiy xizmat tarmoqlari qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?
A. Quruvchi, machinist, oshpaz B. Sotuvchi, teleradio, ustasi qandolatchi
C. Haydovchi, usta sartaroshlik D.Kassir, mexanik, muxandis
4. Amaliy bezak san’ati necha o’ynalishda rivojlanmoqda?
A. 3 ta B. 2 ta C. 4 ta D. 1 ta
5. Yogoch o’ymakorligida nimalar bezatiladi?
A. Idish tovoqlar B. Eshik derazalar C. Eshik, deraza, ustunlar, stollar D. Qalamdon, ramkalar
6. Xalq xunarmandchiligi qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?
A. Qachon o’ymakorligi, kashtachilik, zardo’zlik
B. Tosh va suyak o’ymakorligi, kandakorlik, zardo’zlik
C. Pichoqchilik, zardo’zlik, bo’yrachilik
D. Yog’och, tosh va suyak o’ymakorligi qachon o’ymakorligi. Zardo’zlik
7. O’zbekistonda pichoqchilik markazlari soni nechta?
A. 10 ta B. 30 ta C. 18 ta D. 20 ta
8. O’zbekistonda ishlab-chiqarishni rivojlantirishning 2 yo’li qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?
A. Rejalashtirish, samaradorlik B. Mablag’ topish, harajat qilish
C. Ekstensiv, intensive D. Istiqbol va joriy rejalar tuzish
9. Bo’yrachilikda- bo’yralar nimadan to’qiladi?
A. Tut, terak, tol navdasidan. B. Majnuntol, terak novdasidan
C. Yulg’un novdasidan D. Yaxshi pishgan qamishdan.
10. Amaliy-badiiy bezak san’ati qaysi Davlatlardagi xalqaro ko’rgazmalardan namoyish etilgan?
A. Vengriya, Avstraliya, Afrika B. Germaniya, Rossiya, Polsha C. Polsha, Turkiya, Finlandiya D. Rossiya, Turkmaniston, Qozoqiston
11.Yog’och o’ymakorligi materiallari qaysi qatorda beriigan?
A. Taxta, randa, pichoq B. Bo’z, mato, chinor yog’ochlari
C. Bolga, iskana, arra parma D. Terak, tol yog’ochlari.
12. Xalq xunarmandchiligidan biri kulolchilik qaysi asardan boshlab rivojlandi?
A.VII-XII B.VIII-XII C.IX-XII D. XI-XII asrda
13. O’quvchilarni kasb-xunarga o’ynaltirishning asosiy bosqichlari nechta?
A. 2 ta B. 3 ta C. 4 ta D. 5 ta
14. Ishlab-chiqarish nimalardan asoslangan?
A. Ishlab-chiqarish jarayonida, maxsulot ber xilligiga va sifatligiga
B. Maxsulot har xilligiga C. Turli xil sifatligiga D. Sifatli maxsulot turlariga
15. Jamiyatning ishlab-chiqaruvchi kuchlari nima?
A. Mehnat vositalari B. Ishlab-chiqarish binolari va inshoatlari
C. Ishchi kishi horn- ashy ova yordamchi materiallar D. Ishchi- kadrlar.
16. Moyillik nima?
A. Biror-bir faoliyat bilan shug’ullanishga intilish
B. Insonlarga, belgilar tizimiga intilish
C. O’simliklar va hayvonot dunyosiga intilish D.Tabiatga qiziqish.
17. Kasb-xunarga yo’naltirish tizimining tarkibiy tuzilishi bu……..
A. Kasbiy ma’rifat va axborot, kasbiy tashhiz va maslahat, kasbiy tanlov, kasbiy moslashuv.
B. Kasbiy tanlov, moslashuv C. Kasbiy tashhis va maslahat D. Kasbiy mahoray.
18. Kasbga yo’naltirish markazlari qaysi qatorda to’g’ri ko’rsatilgan?
A. Kollejlar, liseylar, maktablar, oila mahalla
B. Oila , do’stlar, oliygohlar C. Maktab ijodiyot uyi to’garaklar
D. Qarindoshlar, kollejlar
19. O’quvchining kasb-hunar tanlashida ta’sir ko’rsatuvchi omillar?
A. Maktab, sinf rahbar, do’stlar
B. Maktabda rahbariyat, sinf rahbar , psixolog fan o’qituvchilari, mehnat ta’limi o’qituvchilari
C. Axborot vositalari, hududdagi mehnat bozori, ideal qahramon.
20. Kashta tikish mashinasi nechanchi asrda ixtiro qilingan?
A. XIV-asrdaB. XlX-asrdaC. XVIII-asrda D. XV-asrda
21. Kashtachilik buyumlari qaysi viloyatlarimizda keng rivojlangan?
A. Andijon, Samarqand, Xorazm
B. Toshkent, Buxoro, Jizzax
C. Navoiy, Buxoro, Samarqand, Shaxrisabz D.Farg’ona, Namangan,Toshkent
22. Zargarlik buyumlari ko’proq nimadan yasaladi?
A. Bronza, misdan . B.Kumush misdan C. Platina, marvariddan D. Oltin, kumushdan
23. Ishlab – chiqarish texnalogiyasi deganda nimani tushinasiz?
A. Bir xil maxsulot ishlab-chiqarish B.Sifatli maxsulot ishlab-chiqarish
C. Maxsulot ishlab-chiqarish qanday resurs va usullardan foydalanish va qanday ketma -ketlikda ishlab-chiqarish o’yllari.
D. To’g’ri javob A va B
24. Ishlab-chiqarish nimalardan tashkil topgan?
A. Boshqaruv aparati va bilimlardan B. Tirli xil bilimlardan
C. Bir xil bilimlardan D. Maxsulotlar ber xilligidan
25. Qobiliyatda berilgan to’g’ri psixologik ta’rifni toping?
A. Qobiliyat – bu kishining induvidiyal psixologik xususiyatlaridan beridir.
B. Qobiliyat faoliyatda namoyon bo’ladigan xususiyatlar
C. Qobiliyat – bu kishining biror faoliyatga layoqatligi, yaroqliligi, mahorati
D. Faoliyatga – qiziqish, intilish.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25
C B B B C D D C D C C B B A A A A A B B C D C A B

About the Author

You may also like these

blog lam dep | toc dep | giam can nhanh

|

toc ngan dep 2016 | duong da dep | 999+ kieu vay dep 2016

| toc dep 2016 | du lichdia diem an uong

xem hai

the best premium magento themes

dat ten cho con

áo sơ mi nữ

giảm cân nhanh

kiểu tóc đẹp

đặt tên hay cho con

xu hướng thời trangPhunuso.vn

shop giày nữ

giày lười nữgiày thể thao nữthời trang f5Responsive WordPress Themenha cap 4 nong thonmau biet thu deptoc dephouse beautifulgiay the thao nugiay luoi nutạp chí phụ nữhardware resourcesshop giày lườithời trang nam hàn quốcgiày hàn quốcgiày nam 2015shop giày onlineáo sơ mi hàn quốcshop thời trang nam nữdiễn đàn người tiêu dùngdiễn đàn thời tranggiày thể thao nữ hcmphụ kiện thời trang giá rẻ