Kimyo fani o’qituvchisi Eshmatova Nilufar Ochilovnaning 7-sinf choraklar kesimida tuzgan testlari

7-sinf I – chorak I-variant
1.Kimyo fani nimani o’rgatadi?
A. Moddalarning bir-biriga aylanishini B Moddalarning tuzulishini C.kimyoviy qonuniyatlarni
2.avagadro doimiysi nechaga teng?
A.6,02*1023 B.1,66*1023 C.1,64*1023
3.Kimyoviy element nima?
A.Atomlarning muayyan turi B.Molekulani tashkil etuvchi bo’lak C.Atomni tashkil etuvchi bo’lak
4.Kimyoviy formula nima?
A. Modda tarkibining kimyoviy belgilar va indekslar bilan ifodalanishi
C .Modda tarkibining kimyoviy belgilar bilan ifodalanishi B.Modda tarkibining atomlar yordamida ifodalanishi
5.Yer qobig’ining necha foiz organic qismini kislorod tashkil etadi?
A.47% B.29% C.35%
6.Maktab labaratoriyasida kislorod quyidagi qaysi moddalardan olish mumkin?
1.havo 2.KMnO4 3.FeO4 4.KClO3 5.N2O 6.SO3
A.2 va 4 B.1 va 3 c.4 va 6
7.49gr sulfat kislota necha mol?
A.0,5mol B.2,5mol c.0,7mol
8.2,5 mol osh tuzi NaCl massasini toping?
A.146,25gr B.246,5gr C.356,5
9.Suv tarkibidagi vodorodning foiz ulushini toping?
A.11,11% B.22,22% C.12,35%
10.Vodorod eng ko’p qayerda uchraydi?
A Koinotda B. Litosferada C.Atmosferada
11.3,36 l (n.sh) hajmni egallagan gazsimon ftorning massasi?
A.5,7 B.4,6 C .2,85
12.Massasi 14,6g bo’lgan HCl qanday hajmni egallaydi?
A.8,96 B.8,74 C.9,86
13. 300gr suvda 45g CaCl2 tuzi erigan.Shu eritmaning % konsentratsiyasi va CaCl2 ning massa ulushini toping.
A 13,04 B.13,04 C.12,65
14.Kislotali oksidlar qatorini ko’rsating ?
A. CO2 ,P2O5 ,SO3 ,NO2 B. K 2O ,MgO , SO2, N2O C.ZnO, MgO,BaO
15.Amfoter gidroksidlar qatorini ko’rsating?
A. Zn(OH)2 ,Al(OH)3 ,Cr(OH)3 B.Ca(OH)2,Fe(OH)2 ,Ba(OH)2 C. KOH,Mg(OH)2 ,Al(OH)3
16.Qaysi moddadan bir vaqtning o’zidan ham asosli va kislotali oksid olish mumkin?
A.CaCO3 B.Al(OH)3 C.KNO3
17.Ca(OH)2 orqali CO2 yuborilganda 50gr oq cho’kma hosil bo’ladi.Necha litr CO2 reaksiyaga kirishgan? A.11,2 B..22,4 C.2,24
18.Formulalari quyidagicha bo’lgan oksidlarning qaysi birlarida massa ulushi 50% gat eng?
A.SO2 B.CO C.SO3
19.Jismlar …………tashkil topgan. (atomlardan)
20.Bir madda molekulalari boshqa modda molekulalari orasida tarqalashi ………………. (diffuziya)
21.Bir element atomlaridan turli oddiy moddalar hosil bo’lishi…………………. (allotropiya)
22.Biri kislorod bo’lgan ,2 elementdan tashkil topgan murakkab moddalarga ……….deyiladi (oksidlar)
23.Suvda eruvchi asoslar ………………..deb ataladi (ishqorlar)
24.5gr CaCO3 ni qizdirib necha gr CaO olish mumkin? (2,8 gr)

7-sinf
1.Quyidagilardan qaysi biri modda?
A.Simob B.Qoshiq C.Simob Kalit
2.Quyidagilardan qaysi biri kimyoviy hodisa?
A. Temirning zanglashi B.Alyuminiyning suyuqlanishi C. Muzning erishi
3.Qanday yo’l bilan osh tuzi eritmasidan osh tuzini ajratib olish mumkin?
A.Filtrlash Bug’latish B. Filtrlash C.Ajratib bo’lmaydi?
4.Quyidagilardan qaysi biri toza modda?
A. Osh tuzi B.Sut C.Osh tuzi Havo
5.Quyidagilardan qaysi biri oddiy modda?
A. Kislorod B. Suv C.Osh tuzi
6.Quyidagilardan qaysi biri murakkab modda?
A. Osh tuzi B.Vodorod C.Osh tuzi Kislorod
7.0,25 mol temirda nechta atom bor?
A. 1,505*1023 B.3,01*1023 C. 6,02*1023
8.Na metali nima ichida saqlanadi?
A. Kerosin B. Spirt C.Moy
9.3molekula suv og’irimi yoki 1 molekula nitrat kislotami?
A. Nitrat kislota B. Suv og’ir C.ikkalasi teng
10.58 gr Fe2O3 da modda miqdiri qancha?
A.0,36mol B.0,2mol C.0,25mol
11.Massa atom birligining qiymati nechaga teng ?
A.1,66*10-27 B.2,66*1023 C.9,3*1023
12. CaCO3 ning molekulyar massasi nechaga teng?
A.100 B.50 C.40
13.Qaysi moddaning molekulyar massasi eng katta?
A. Osh tuzi B.Suv C.Osh tuzi karbonat angidrid
14.Faqat kimyoviy elementlar keltirilgan qatorni ko’rsating?
A. Uglerod,kislorod,azot B. Olmos,grafit,uglerod C.Uglerod,kislorod,azot
15.Allotropik shakl o’zgarishi mavjud bo’lgan elementlar qatorini ko’rsating?
A.Kislorod,fosfor B.Kaliy,ftor C.kislorod,xlor
16.Keltirilgan birikmalarning qaysilarida oltingugurtning valentligi to’rtga teng?
A.SO2 B.SO3 C.H2S
17.Kimyoviy hodisaga kirmaydigan jarayonni ko’rsating?
A. Suvning muzlashi B.Benzinning yonishi C.Uzum sharbatining bijg’ishi
18.Quyidagi moddalardan qaysinisi allotropic shaklga xos?
A.Uglerod,karbin,grafit B.Suv,Tuman,shudring C.Suv,muz,bug’
19.Kislorod birikmalarida har doim ………..valentli bo’ladi? (II valentli)
20.Avagadro doimiysi qiymati nechaga teng? (6,02*1023)
21.Moddalarning agregat holatlari necha xil bo’ladi? (3 xil)
22.Sublimatlanish bu-…. (qattiq moddadan gaz hosil bo’lishi)
23.Valentlik deb nimaga aytiladi? (element atomining boshqa elementlar atomlarining aniq sonini biriktirib olish imkoniyatiga aytiladi.)
24.Nisbiy molekulyar massa? (molekulani tashkil etuvchi atomlarning nisbiy atom massalari yig’indisiga aytiladi).
25.Suvning molekulyar massasi nechaga teng? (18gr)

7-sinf
1.Tarkibning doimiylik qonuni kim tomonidan taklif etilgan?
A. Prust B.Kovendish C. Dalton
2. Suv tarkibidagi vodorodning foiz ulushini toping?
A. 11,11% B.22,22% C.11,11%12,35%
3.Dalton nechanchi yilda karrali nisbatlar qonunini kashf etgan?
A.1803 B.1809 C.1876
4.Massaning saqlanish qonunini kim kashf etgan?
A. Lomonosov B.Kovendish C.Prust
5.Bir xil sharoitda o’zaro teng hajmdagi turli xil dagi gazlarda molekulalar soni teng bo’ladi.
A.Avagadro qonuni B.Massaning saqlanish qonuni C.Tarkibning doimiylik qonuni
6.Normal sharoitda gazlarning hajmi nechaga teng?
A.22,4 B.2,24 C.1
7.Suv normal sharoitda bug’latilsa uning hajmi necha marta ortadi?
A. 1244 B.150 C.120
8.Ikki yoki undan ortiq moddadan bitta yangi modda hosil bo’ladi.Bu qaysi reaksiya turi?
A. Ajralish B. Birikish C.O’rin olish
9.CaCO3=CaO + CO2 bu reaksiya qaysi reaksiya turiga misol bo’ladi?
A. Ajralish B.Birikish C.Almashinish
10.Vodorodning agregat holati qanday?
A. Gaz B.Suyuq C.Gaz qattiq
11.Qaldiroq gazning formulasini toping.
A.2H2 +O2 B.H2 +Cl2 C.CuO+H2
12.Kislorod qachon kim tomonidan kashf etilgan?
A. 1774-yil J.Prustli B.1769-yil Lavuaze C.1899-yil Debern
13.Kislorodning nisbiy atom massasi va nisbiy molekulyar massasi nechaga teng?
A.16 va 32 B.32 va 64 C.16 va 64
14.Labaratoriya kislorod qaysi moddalardan olinadi?
1.KMnO4 2.KClO3 3.H2O2 4.NaNO3
A.1,2,3,4 B.2,4 C.1
15.O’simliklarning quruq biomassasining necha foizini kislorod tashkil etadi?
A.45% B.70% C.80%
16.1,6 gr metan yonishi uchun necha litr kislorod kerak?
A.4,48 B.44,8 c.22,4
17.18 gr uglerodni to’liq yondirish uchun necha litr kislorod kerak?
A.33,6 B.22,4 C.11,2
18.Moddalarning maxsus xossalari bilan bog’liq ravishda rangini o’zgartiruvchi sinov moddalari nima deb ataladi?
A. Indikatorlar B.Ingibitorlar C.Katalizatorlar
19.Kimyoviy reaksiyalarda ajralib chiqadigan energiya nima deb ataladi? (kimyoviy energiya)
20.Issiqlik chiqishi bilan boradigan reaksiyalar qanday reaksiyalar deb aytiladi? (ekzotermik)
21.Kimyoviy reaksiyalarni tezlashtiradigan va bu jarayonda o’zgarmasdan sarflanmay qoladigan moddalar nima deyiladi? (katalizator)
22.Suvning nechta agregat holatlarda bo’lishini toping? (3 xil)
23.n.sh nechaga teng? (22,4)
24.NaOH ning nisbiy molekulyar massasi nimaga teng? (40)
25.Modda tarkibini tekshirish jarayoniga nima deyiladi? (Analiz)

7-sinf
1.Vodorod quyidagi qaysi metallarda eriydi?
A.Platina B.Rux C.Platina Natriy
2.Vodorod qayerda ko’p uchraydi?
A.Koinotda B.Atmosferada C.Litosferada
3.Vodorodning massa ulushi quyidagi birikmalarning qaysi birida ko’p?
A.HCl B.H2O2 C.CH4
4.HBr ning havoga va vodorodga nisbatan zichligini aniqlang?
A.2,8 va 40,5 B.2,5 va 42 C.2,2 va 51
5.Quyidagi kislorodli birikmalarning qaysi biri noto’g’ri?
A. Fe2O B.SO2 C. SO3
6.Kimyoviy reaksiya turlari?
A.4ta B.3ta C.1ta
7.0,5mol suv necha gramm keladi?
A.9gr B.18gr C.180gr
8.N.sh da gazlarning hajmi nechaga teng?
A.22,4 B.224 C.11,2
9.Massa atom birligini aniqlang.
A.1,66*1023 B.2,66*1023 C.0,66*1023
10.Xona haroratida 100gr suv necha gramm qandni erita oladi?
A.200gr B.10gr C.100gr
11.70kg og’irlikdagi odam tanasidagi necha kg suv bo’ladi?
A.49kg B.60kg C.40kg
12.Murakkab moddalar qatorini aniqlang.
A. CaO,CuO,SO2 B. F,FeO,Si C.N,O,P
13.1mol suvning massasi nechaga teng?
A.18gr B.36gr C.9gr
14.100gr suvda 20 gr modda erigan bo’lsa ,eritmaning massasini toping?
A.120gr B.20gr C.100
15.200gr eruvchida 50gr tuz erigan.Moddaning %konentratsiyasini aniqlang.
A.20% B.30% C.40%
16.300gr erituvchida 60gr tuz erigan.Moddaning massa ulushini hisoblang.
A.0,16 B.0,66 C.0,5
17.4gr vodorod n.sh da qanday hajmni egallaydi?
A.44,8 B.11,2l C. 5,6
18.49 gr sulfat kislota necha mol bo’ladi?
A.0,5 mol B.0,7 mol C.1,5mol
19.Vodorodni kim kashf etgan? (Kavendish)
20.Qanday moddalar to’yingan eritma deyiladi? (Ayni haroratda eruvchi moddadan ortiqcha erita olmaydigan eritma)
21.Alyuminiy elementining valentligi nechaga teng? (III)
22.Vodorod birikmalarida hamma vaqt …………… (I valentli)
23.Temirning lotincha nomi? (Ferrum)
24.Eruvchanlik nima? ( Moddaning erish qobilyati)
25.Kislorodning agregat holati qanday? (gaz)

7-sinf III-chorak II-variant
1. 1mol suvning massasi nechaga teng?
A.18gr B.36gr C.9gr
2. 100gr suvda 20 gr modda erigan bo’lsa ,eritmaning massasini toping?
A.100gr B.20gr C.120
3. 200gr eriyuvchida 50gr tuz erigan.Moddaning %konentratsiyasini aniqlang.
A.20% B.30% C.40%
4. HBr ning havoga va vodorodga nisbatan zichligini aniqlang?
A.2,8 va 40,5 B.2,5 va 42 C.2,2 va 51
5. Quyidagi kislorodli qaysi biri noto’g’ri?
A.SO3 B.SO2 C.Fe2O
6. Kimyoviy reaksiya turlari?
A.3ta B.4ta C.1ta
7. ,5mol suv necha gramm keladi?
A.18gr B.9gr C.180gr
8. N.sh da gazlarning hajmi nechaga teng?
A.224 B.22,4 C.11,2
9. Massa atom birligining formulasini aniqlang.
A.2,66*1023 B.,1,66*1023 C.0,66*1023
10. Xona haroratida 100gr suv necha gramm qandni erita oladi?
A.10gr B.200gr C.100gr
11. 70kg og’irlikdagi odam tanasidagi necha kg suv bo’ladi?
A.49kg B.60kg C.40kg
12. Murakkab moddalar qatorini aniqlang.
A.F,FeO,Si B.CaO,CuO,SO2 C.N,O,P
13. Vodorod quyidagi qaysi metallarda eriydi?
A.Natriy B.Rux C.Platina
14. Vodorod qayerda ko’p uchraydi?
A.Koinotda B.Atmosferada C.Litosferada
15. Vodorodning massa ulushi quyidagi birikmalarning qaysi birida ko’p?
A.HCl B.H2O2 C.H2O
16. .300gr erituvchida 60gr tuz erigan.Moddaning massa ulushini hisoblang.
A.0,5 B.0,66 C.0,16
17. 4gr vodorod n.sh da qanday hajmni egallaydi?
A.44,8 B.11,2l C. 5,6
18. 49 gr sulfat kislota necha mol bo’ladi?
A.0,7 mol B.0,5 mol C.1,5mol
19. Vodorod birikmalarida hamma vaqt ……………
20. Qanday moddalar to’yingan eritma deyiladi?
21. Alyuminiy elementining valentligi nechaga teng?
22. Vodorodni kim kashf etgan?
23. Temirning lotincha nomi?
24. Kislorodning agregat holati qanday?
25. Kislorodning agregat holati qanday?
t\r 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18
j A C A A C B B B B B A B C A C C A B
19. 1 valentli
20. Ayni haroratda eruvchi moddadan ortiqcha erita olmaydigan eritma
21.3 24.Moddaning erish qobilyati
25.Gaz
22.J.Kavendish
23.Ferrum
24.Gaz
25. Moddaning erish qobilyati

7-sinf IV-chorak I-variant
1.Metall atomlariga almashina oladigan vodorod atomlari hamda kislota qoldig’idan tashkil topuvchi murakkab moddalar nima deyiladi?
A.Kislota B.Tuz C.Oksid
2.Kislota qanday belgilar asosida toifalanadi?
A.Asosli B.Bir negizli va ikki negizli C.Kislorodli va kislorodsiz
3.sulfat kislotaning kimyoviy formulasini ko’rsating?
A.HNO3 B.H2SO4 C.HCl
4.Quyidagi kislotalardan bir negizli kislotani ko’rsating?
A. HNO3 B.H2SO4 C.H3PO4
5.Qaysi kislota oshqozon shirasining tarkibiy qismi hisoblanadi?
A. HNO3 B.H2SO4 C.HCl
6.Tuzlarning umumiy formulasini toping?
A.MnKm B.E2On C.Me(OH)n

About the Author

You may also like these

blog lam dep | toc dep | giam can nhanh

|

toc ngan dep 2016 | duong da dep | 999+ kieu vay dep 2016

| toc dep 2016 | du lichdia diem an uong

xem hai

the best premium magento themes

dat ten cho con

áo sơ mi nữ

giảm cân nhanh

kiểu tóc đẹp

đặt tên hay cho con

xu hướng thời trangPhunuso.vn

shop giày nữ

giày lười nữgiày thể thao nữthời trang f5Responsive WordPress Themenha cap 4 nong thonmau biet thu deptoc dephouse beautifulgiay the thao nugiay luoi nutạp chí phụ nữhardware resourcesshop giày lườithời trang nam hàn quốcgiày hàn quốcgiày nam 2015shop giày onlineáo sơ mi hàn quốcshop thời trang nam nữdiễn đàn người tiêu dùngdiễn đàn thời tranggiày thể thao nữ hcmphụ kiện thời trang giá rẻ